Diyalog Günü

DİYALOG GÜNÜ SONUÇ RAPORU İÇİN TIKLAYIN...

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), ÇEDBİK (Çevre Dostu Binalar Derneği) ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi kapsamında, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri “Diyalog Günü”nde buluşarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerini çalıştı.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle 1 Nisan 2021’de Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK tarafından yürütülmeye başlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli projede, sektör paydaşlarının bir araya gelmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmesi ve SKA’ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmeleri hedeflendi. 15 ay olarak programlanan projede, Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki etmelerinin yolunun açılması, sektörler arası iş birliğinin artırılması ve gelişimin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Farklı illerde önce fiziksel sonra da çevrimiçi olarak düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitimlerde, kaynakların önemi vurgulanarak, kurumların topluma sadece ekonomik fayda sağlama konusunda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi. Sürdürülebilirlik ve iklim gündeminin; inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkileri de bu toplantılarda tüm yönleriyle değerlendirildi. Farklı sektör ve meslek temsilcilerinin katıldığı “Savunuculuk” başlıklı eğitimlerde ise bölgesel ve sektörel sorunlar, sektörler arası diyalog oluşturulmasıyla ilgili görüşler paylaşıldı. SKA’lar, inşaat alt sektörleri açısından değerlendirilerek, neler yapılabileceği, bu hedeflere ulaşmada yaşanan zorluklar tüm yönleriyle ele alındı.

Proje kapsamında 1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Diyalog Günü”nde ise yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar ve eğitimler sonrası elde edilen bilgiler, SKA’ların önündeki engelleri belirleme ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, ÇEDBİK ile yürüttükleri projenin kapsamı ve katılımcı çeşitliliği açısından sektörün ilklerinden olduğunu vurgulayarak, “17 Küresel Amacın tamamına etki eden inşaat sektörü, özellikle sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim, su, enerji ve altyapı konularındaki amaçların gerçekleştirilmesindeki en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Diyalog Günü’nde, inşaat, mimarlık, çevre ve enerji verimliliği sektörlerinde üretim ve hizmet gruplarında faaliyet gösteren STK’ların, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların uzmanlarını bir araya getirerek bir sinerji oluşturmayı amaçladık” dedi.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda yaşadıklarımız, önlem almaz ve bazı değişimleri gerçekleştirmezsek gezegenimizin geleceğini tehdit edecek risklerin küçük bir örneğini teşkil ediyor. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz durumu bu gözle değerlendirmeli gerek bireysel gerek sektörel gerekse ülke bazında sorumluluk alarak, dünyamızı birlikte iyileştirmeliyiz.”

Açılış konuşmacıları arasında yer alan ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Emre Ilıcalı “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde özellikle sürdürülebilirlik kısmında biraz geride kaldığımızı görüyoruz. Herkesin konunun bir tarafını tutması ilerlemeyi yavaşlatıyor. Oysa ortak bir paydada buluşup ortak akılla bir sinerji oluşturulması ve olayı farklı yönleriyle ele alacak, farklı yetkinlikte kişilerin bir araya gelmesi çok önemli. Bu proje, bu anlamda güzel bir yol haritası sunacaktır. Sürdürülebilirlik konusunun kurumsal sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkması ve özel sektörde olmazsa olmaz ve iş yapış şeklini değiştirecek bir konu olduğunun anlaşılması lazım. Konuyu tabana yaymak ve farkındalığı artırmak adına bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili bir sunum yaptı ve UN-SDSN’nin (Sürdürülebilir Kalkınma için Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağı) bu kapsamda yaptığı çalışmalara değindi. Dr. Tamer Atabarut “Karbonsuzlaşma yolunda atılacak adımlarda, üniversitelere, kamu kurumlarına ve Ar-Ge yapan şirketlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu yüzden bizler de üniversitelerin rolü olarak benimsediğimiz araştırma ve eğitim bağlamında çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl endeks ve raporlar yayımlıyoruz. Bu raporlardan biri de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu” dedi ve sunumunda bu rapora yer verdi. 

Açılış konuşmacılarından Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Uzal ise gerçekleştirdiği sunumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın inşaat sektörüne yansımalarını, bizleri nelerin beklediğini ve hangi alanlara öncelikli eğilmemiz gerektiğini, hem inşaat sektörü ve müteahhit faaliyetleri tarafında hem de inşaat malzemeleri sanayisi tarafında değerlendirdi.

Uzman Tuğçe Zeynep Çiftçibaşı Güç ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Selahattin Ciritci “Diyalog Günü” formatı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra “Sürdürülebilir Yaşam”, “Toprak, Hava, Su Kirliliği”, “Sera Gazı Azaltım”, “İnsana Yakışır Ekonomik Gelişme” ve “Dayanışma ve İşbirlikleri” başlıklı 5 farklı masada gruplanan 17 SKA’ya ulaşmada yaşanan engeller ve çözüm önerileri katılımcılar tarafından masaya yatırıldı.

“Diyalog Günü”nün ikinci yarısında ise UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay’ın moderatörlüğünde katılımcılar söz alarak öğleden önceki oturumda tartışılan engeller ve çözüm önerileriyle ilgili kendi alanları açısından en önemli gördükleri sorunları değerlendirdi.

“Diyalog Günü”nde Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hamlesi ile uyumlu bir çerçevede Türk inşaat sektörünün büyümesi, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alındı. Toplantıda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın alt hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki engeller (mevzuat, işin niteliği, coğrafi koşullar, insan kaynağı, vb.) belirlenerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ortaya çıkan sonuçlar raporlanarak kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.